Lofoten birding

Fuglelivet i Lofoten er sårbart

Lofoten

Vi har gjennom mange artikler blitt bedre kjent med hva Lofoten har av fugleliv, og mye av dette er unikt i både nasjonal og global sammenheng. Men vi skal også være klar over sårbarheten, for det som skjer i Lofoten vil kunne påvirke bestanden av sjøfugl – langt utenfor våre egne grenser. Oljeutvinning i Lofoten har lenge vært en stor diskusjon i Norge, og det er ikke uten grunn at uenigheten er så stor. Jeg skal ikke lage denne artikkelen til noe politisk tema, men setter søkelyset på hvor viktig dette området faktisk er – både nasjonalt og internasjonalt.

Sjøfuglkoloni

De kjente fuglefjellene på Værøy og Røst, er faktisk den største koloni av sjøfugl som finnes i Europa. Om vi ser på vårt eget land, så er det tett opp til 20 prosent av våre hekkende sjøfugler som finnes her. Når det kommer til artene toppskarv og lundefugl, så er det kritisk viktig også sett i et globalt perspektiv. Med andre ord vil et oljeutslipp i disse områdene, gjøre større skade enn det mange aner og tror for disse artene.

Rikt på fisk

Havområdene vi snakker om, er faktisk blant de områdene i verden som er mest viktige når det kommer til fisk og fiskebestand. Dette er også årsaken til at det finnes så mye sjøfugl nettopp her, fordi tilgangen til mat er så god. Det er ikke uten grunn at Lofoten, blir kalt for «Fastlands Europas sjøfuglhovedstad».Vi skal ikke komme så detaljert inn på andre arter og antall hekkende par, dette fordi vi allerede har skrevet en del om nettopp dette. Men jeg kan kort fortelle at det ikke bare er sjøfuglene som har dette som sitt kjerneområde, men også rovfuglen havørn. Vi finner faktisk verdens største bestand av havørn, nettopp i dette området.I Lofoten snakker vi om flere titusener ærfugl, som årlig overvintrer. Når det kommer til praktærfuglen, er det mer enn 20 000 eksemplarer av arten som overvintrer i Lofoten. Arter som Islom, Fjærplytt, Toppskarv og Havelle, har også overvintringsplass i Vesterålen og Lofoten. Men det var nok om arter og bestandsstørrelser i denne omgang, men jeg tror dere alle sammen forstår hva vi her snakker om i forhold til sårbarheten – for mange hundre tusen fugler.

Viktig for turistnæringen

Som dere har forstått av de tidligere artiklene, så er sjøfuglbestanden viktig for Lofoten og Vesterålen. Årlig kommer det tusenvis av turister, som betyr svært mye for hele distriktet. Mange av disse turistene er med på egne sjøfuglsafari, eller at de reiser og ser på fuglelivet på egenhånd.Et oljeutslipp utenfor Lofoten, vil drepe fisken som fuglene spiser. Et annet problem er at fuglene vil bli tilgriset med olje i fjærdrakten, ja det vil rett og slett ende med en katastrofe ved større utslipp. Det at en utvinning vil skje ganske nære land, er også noe som gjør det hele mer komplisert og alvorlig ved et eventuelt utslipp. I dag finnes det ikke utstyr, som kan samle opp olje når bølgehøyden er over 3 meter.